Bars

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

2491 - [คลิปสั้น] อย่าหนีทุกข์ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 มี.ค. 67 (670309)
หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
2491 - [คลิปสั้น] อย่าหนีทุกข์ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 มี.ค. 67 (670309)
Unfavorite

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Playlist

Więcej podcastów z gatunku: %(genre)s

 • หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
  2491 - [คลิปสั้น] อย่าหนีทุกข์ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 มี.ค. 67 (670309)
  Sat, 22 Jun 2024
  Play
 • หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
  2490 - [คลิปสั้น] เครื่องมือสำคัญในการรู้ทุกข์ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 มี.ค. 67 (670309)
  Sat, 22 Jun 2024
  Play
 • หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
  2489 - [คลิปสั้น] เงื่อนไขในการทำวิปัสสนา หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 3 มี.ค. 67 (670303)
  Fri, 21 Jun 2024
  Play
 • หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
  2488 - [คลิปสั้น] เดินปัญญาด้วยการดูกาย หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 3 มี.ค. 67 (670303)
  Fri, 21 Jun 2024
  Play
 • หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
  2487 - ต้องปฏิบัติให้ครบทั้งศีล สมาธิ ปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 มิ.ย. 2567
  Thu, 20 Jun 2024
  Play
Pokaż więcej odcinków
Microphone

Więcej podcastów z gatunku: edukacja

Microphone

Więcej międzynarodowych podcastów z gatunku: edukacja