พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) by Thammapedia.com

พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

ธรรมะบรรยาย โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี : เช่น สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์, จรณะ 15,บารมี 10,สังโยชน์ 10, ธุดงค์ 13 และปฏิปทาปฏิบัติ, สีลสัมปทา, หิริ+โอตตัปปะ+พาหุสัจจะ+วิริยะ, มหาสติปัฏฐานสูตร, การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก, การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช, การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต ฯลฯ

Категория: Религия и духовность
 • 722 
  - เรื่อง สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์@10 กันยายน 2518
  Mon, 6 Jun 2016
 • 721 
  - เรื่อง จรณะ 15@11 กันยายน 2518
  Mon, 6 Jun 2016
 • 720 
  - เรื่อง อธิบายพระวินัย (ไม่สมบูรณ์)
  Mon, 6 Jun 2016
 • 719 
  - เรื่อง อาบัติปาราชิก,อาบัติสังฆาทิเสส,อาบัติอนิยต,อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์-จีวรวรรค
  Mon, 6 Jun 2016
 • 718 
  - เรื่อง อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์-โกสิยวรรค+ปัตตวรรค@17 กันยายน 2518
  Mon, 6 Jun 2016
Показать другие эпизоды

Другие подкасты - религия и духовность

Другие международные подкасты - религия и духовность